Proč se vzdělávat u nás?

Škola pro praxi
Jsme prakticky zaměřená střední škola s maturitními a učebními obory v centru města Uherské Hradiště.

Kvalitní odborné vzdělání
Nabízíme kvalitní odborné vzdělání s možností okamžitého uplatnění v praxi po maturitě nebo vyučení. Nadané žáky s chutí pokračovat ve vzdělávání, připravíme na vysoké školy, případně nástavby.

Kroužky různého typu
V průběhu školního roku poskytujeme možnost rozšířit si vzdělání v kroužcích různého typu, od odborných až po jazykové.

Soutěže s tradicí
Pro soutěživé žáky pořádáme každým rokem celou řadu soutěží. Tradicí se stala nejen Piškqworkiáda a různé sportovní soutěže, ale také pravidelná účast v středoškolské odborné činnosti. Každý z oborů má svoje soutěžní „témata“, každý z žáků má možnost se zúčastnit.

Školní cimbálová muzika
Nezapomínáme ani na tradice Slovácka. Školní cimbálová muzika Průmyslovjan spolu s taneční složkou každoročně přijímá nové členy z řad žáků prvních ročníků. Vystupují při různých příležitostech, ať to jsou oslavy školy, masopust a jiné.

Naše obory

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy

Čtyřleté studium v denní formě vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Obor nabízíme všem zájemcům o elektrotechniku, elektroniku, počítače a programování. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům vykonávat různé odborné elektrotechnické činnosti včetně programování počítačových aplikací, webových stránek, programovatelných automatů apod. Žáci jsou rovněž připravováni na zkoušku o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.

23-41-M/01 Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby

Čtyřleté studium v denní formě vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Obor nabízíme všem zájemcům o strojírenství. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům vykonávat odborné strojírenské střední technicko-hospodářské a řídící funkce nebo vysoce kvalifikované dělnické profese. Konkrétně se mohou stát konstruktéry, technology, programátory CNC strojů, provozními techniky, mistry, pracovníky v oblasti zkušebnictví, nákupu a prodeje. Najdou uplatnění i v nestrojírenských podnicích, ve kterých se využívají různé stroje (stavební, chemické, potravinářské aj.) a v dalších příbuzných oblastech.

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch

Studium je čtyřleté v denní formě vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Studenti jsou připravováni na profesní uplatnění či podnikání v rozmanité sféře hotelových služeb a služeb cestovního ruchu. Odborné vzdělávání je zaměřeno na oblasti gastronomie, hotelnictví, průvodcování, wellness a lázeňství, provoz cestovních kanceláří a agentur, informačních center, dopravních a kongresových služeb až po řízení volnočasových aktivit, zábavních parků apod. Součástí vzdělávání jsou podnikatelské a marketingové aktivity studentských týmů. Studenti jsou vedeni ke kultivovanému projevu, výborné znalosti cizích jazyků a profesionální odbornosti v oblasti široké sféry služeb. Nedílnou součástí studia jsou kvalitní odborné praxe v reálných provozech, nabídka tuzemských a zahraničních stáží, odborné certifikované kurzy, účast na národních i mezinárodních soutěžích a spoluúčast studentů na zajišťování gastronomických, společenských a kulturních akcích na Uherskohradišťsku.

53-41-M/03 Praktická sestra

Čtyřleté studium v denní formě vzdělávání, zakončené maturitní zkouškou. Obor nabízíme všem zájemcům o práci ve zdravotnictví. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, dle platné legislativy o nelékařských povoláních v ČR. Absolventi tohoto oboru jsou schopni zastat ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantních provozech praktických i speciálních lékařských ordinací, ve sféře domácí ošetřovatelské péče a v zařízeních sociální péče a služeb.


65-51-H/01 Kuchař – číšník  

Zaměření

Tříleté studium v denní formě vzdělávání zakončeno závěrečnou zkouškou. Dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem. Obor nabízíme všem zájemcům o práci v gastronomických službách. Vzdělání umožňuje získat  odbornou zručnost a znalosti včetně terminologie typické pro oblast gastronomie. Absolvent je schopen využívat profesních poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení profesních úkolů. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven pro podnikatelskou činnost. 

29-54-H/01 Cukrář 

Tříleté studium v denní formě vzdělávání zakončeno závěrečnou zkouškou. Dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem. Obor nabízíme všem zájemcům o kreativní činnost při výrobě cukrářských výrobků. Absolvent je připraven pro výkon povolání ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven pro podnikatelskou činnost.