Povinné informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsob umožňujícím dálkový přístup, v aktuálním znění

1. Název

Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

2. Důvod a způsob založení  

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně vydal po schválení zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. září 2001 zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci:

 • Název organizace: Střední průmyslová škola, Uherské Hradiště, Kollárova 617
 • Sídlo organizace: Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště
 • Identifikační číslo organizace: 00559644

Dodatkem č. 12 ke Zřizovací listině byl unesením Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 24. 4. 2023 změněn název organizace, který nově zní takto: Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště.

Zřizovací listina je k nahlédnutí u statutárního orgánu organizace.

3. Organizační struktura

Funkční schéma SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Jiřího z Poděbrad 949
 686 01 Uherské Hradiště

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • ve věcech pedagogických: Mgr. Markéta Marie Růžičková, zástupkyně ředitele školy, 1. poschodí budovy H, Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště, tel.: 732 933 036 
 • ve věcech administrativních a správních: Jitka Bublíková, sekretářka, 1. poschodí budovy H, Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště, tel.: 572 433 913
 • ve věcech ekonomických a majetkových: Ing. Martina Volčíková, ekonomka, 1. poschodí budovy H, Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště, tel.: 572 433 915

Před návštěvou doporučujeme se předem ohlásit a domluvit na přesném termínu návštěvy. 

4.3 Úřední hodiny

Na naší škole nejsou stanoveny konkrétní úřední hodiny.

4.4 Telefonní čísla

4.5 Mail školy

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Datová schránka

 • ID datové schránky: qbjmcbp

4.9 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

 • KB UH  č.ú. 23130721/0100, variabilní symbol bude sdělen po osobní konzultaci

6. IČ

 • 00559644

7. DIČ

 • Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 • Zřizovací listina
 • Doklad o jmenování ředitele do funkce
 • Učební plány a Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy a na webových stránkách školy 

8.2 Rozpočet

Rozpočet – údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok – fyzicky k nahlédnutí u ekonomky školy Ing. Martiny Volčíkové.

9. Žádosti o informace

Pracovník určený k poskytování informací
Ing. Monika Malinová, tel. 572 433 939
e-mail: malinova@ssphzuh.cz

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších úprav

10. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovník určený k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a žádostí
Ing. Monika Malinová, tel. 572 433 939
e-mail: malinova@ssphzuh.cz

Metodický pokyn k podávání podnětů, stížností a oznámení

11. Opravné prostředky

Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel střední školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku (§17 odst. 3 školského zákona)
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu (§18 školského zákona)
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole (§59 a následující školského zákona)
 • přestup (§ 66 odst. 4 školského zákona)
 • změna oboru vzdělání (§66 odst. 3 školského zákona)
 • přerušení vzdělávání (§66 odst. 5 a 6 školského zákona)
 • opakování ročníku (§66 odst. 7 školského zákona)
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy (§ 31 odst. 2 a 4 školského zákona)
 • uznání dosaženého vzdělání (§70 školského zákona)

Účastník řízení se muže odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení §81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

12. Formuláře

Vzory žádostí

13. Popisy postupů – návod pro řešení životních situací

Portál veřejné zprávy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 013/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 442/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav (672/2004 Sb.), o ukončování studia ve středních školách a učilištích
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
 • Vyhláška č. 073/2005 Sb. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 015/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších úprav

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

 14.2 Vybrané právní předpisy

 15. Úhrada za poskytování informací

15.1 Sazebních úhrad za poskytování informací

            Úhrady za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

            V průběhu posledních dvou let nebylo žádné usnesení vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

           nejsou

16.2. Výhradní licence

           nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

        Výroční zpráva o poskytování informací 2023

18. GDPR – obecná informace o zpracování osobních údajů

        Obecná informace