Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Přijatý uchazeč, který se chce vzdělávat na naší škole, odevzdá zápisový lístek. Zápisový lístek ve 2. kole přijímacího řízení se odevzdává do 5 pracovních dnů na sekretariátu školy (budova H, 1. patro, vchod z ulice Jiřího z Poděbrad) v úředních hodinách.

1. kolo přijímacího řízení

Aktuální informace

Den zveřejnění přijatých uchazečů (15. června 2020) se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. 

Na základě tohoto oznámení musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče, nebo zletilý uchazeč potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, termín uplatnění zápisového lístku je od 16. června do 23. června 2020 včetně

Zápisový lístek společně s vyplněným dotazníkem odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče, nebo zletilý uchazeč na recepci školy, vchod z ulice Jiřího z Poděbrad od 7:00 do 17:45 hodin (hlavní vstup do školy).

Pokud zákonný zástupce nezletilého uchazeče, nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve lhůtě, zaniknou právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.

Dotazník pro přijatého uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů, nebo zletilí uchazeči vyzvednout  v úterý 16. 6. 2020 od 10:00 do 15:30 hodin na sekretariátu školy. 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 17. června 2020.

Proti rozhodnutí o nepřijetí nelze v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb. podat odvolání. Zákonný zástupce nepřijatého uchazeče z kapacitních důvodů má možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí.

Nové rozhodnutí se vydává podle ustanovení § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Žádost o nové rozhodnutí musí podepsat jak zákonný zástupce uchazeče, tak uchazeč.

Žádost o nové rozhodnutí

Náhradní termín pro řádně omluvené uchazeče prvního kola jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 23. června 2020. 

Aktuální nabídka oborů vzdělání pro 1. ročník školního roku 2020/2021

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • Strojírenství – počítačová podpora konstrukce a výroby
  • Elektrotechnika – počítačové a řídicí systémy
  • Hotelnictví a cestovní ruch
  • Praktická sestra

 Tříleté obory vzdělání s výučním listem

  • Kuchař
  • Kuchař – číšník pro pohostinství
  • Číšník – barman, servírka barmanka
  • Cukrář pro výrobu

Dokumenty a formuláře k přijímacímu řízení naleznete v příloze článku.