Ochrana osobních údajů - GDPR

Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště (SŠPHZ a VOŠ UH), je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

SŠPHZ a VOŠ UH  zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který zrušil původní zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento zákon navazuje na přímo použitelný předpis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

SŠPHZ a VOŠ UH je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku,
 2. zajištění středního vzdělávání,
 3. zajištění odborného výcviku, učební, odborné nebo umělecké praxe,
 4. další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 5. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+,
 6. poskytování poradenských služeb ve školách,
 7. zajištění školního stravování,
 8. výběrové řízení na zaměstnance,
 9. pracovně právní agenda,
 10. organizace akcí pro žáky základních škol,
 11. testování zaměstnanců a žáků školy antigenními testy.


Kontaktní adresa správce:

Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště, adresa: Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 00559944, DIČ: CZ00559644, 

telefon: +420 572 433 913, e-mail: ssphz@ssphzuh.cz, 

ID datové schránky: qbjmcbp

SŠPHZ a VOŠ UH na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.


Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Tereza Bahulová, adresa Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště, telefon: +420 572 433 914, e-mail: poverenec@ssphzuh.cz.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na SŠPHZ a VOŠ UH vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi SSPHZ a VOŠ UH a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Obecná informace