SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při SŠPHZ UH (dále jen SRPŠ) vzniklo sloučením bývalého občanského sdružení CUPRUM a Unie rodičů. Stanovy byly schváleny na valné hromadě 23. 11. 2011. Ke dni 13. 11. 2015 bylo SRPŠ zapsáno do spolkových rejstříků Krajského soudu v Brně, tím se změnil statut z občanského sdružení na zapsaný spolek. Dílčí dodatky, zápisy z jednání a zprávy o činnosti včetně hospodaření spolku jsou součástí archivované dokumentace. Po změně názvu školy zůstává spolek SRPŠ pod původním názvem jako samostatný právní subjekt.

Činnost spolku je zaměřena na: 

 • respektování práv, potřeb a zájmů středoškoláků SŠPHZ a VOŠ Uh. Hradiště
 • vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole i v rodinách žáků
 • ovlivňování vzdělávacích cílů a využívání moderních prostředků ve výuce žáků 
 • vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli SŠPHZ a VOŠ UH

SRPŠ aktivně:

 • podporuje výchovně vzdělávací činnost školy, vědecké poznatky ve výuce, moderní výukové metody a prostředky
 • financuje mimovýukové aktivity žáků, např. odborné a sportovní soutěže
 • pořádá kulturní, společenské a sportovní akce žáků a přátel školy
 • podporuje zájmové vzdělávání žáků školy ve všech oblastech vzdělávání
 • informuje své členy, rodiče a žáky o plánovaných a realizovaných aktivitách

Zdrojem financování jsou především rodičovské příspěvky, dále dotační programy, sponzorské dary a příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání. Roční rodičovský příspěvek na školní rok činí 500 Kč.                       

 Účet SRPŠ při SŠPHZ UH je veden u Fio banky, a.s. pod číslem 2401161023/2010.

Za členy výboru SRPŠ byli zvoleni: 

 • Ing. Martina Janásová – předseda spolku
 • Mgr. Kateřina Motyčková – místopředseda  
 • Romana Bělovská – pokladník

 Revizní komise: 

 • Ing. Josef  Dvořáček 
 • Mgr. Eva Čechmánková
 • Petr Chrástek