Ochrana osobních údajů pro zajištění služeb veřejnosti

1) Správce osobních údajů: Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

               Bc. Tereza Bahulová

              Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště, tel: 572 433 914, mail: poverenec@ssphzuh.cz

3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění vzdělávání veřejnosti.

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost:

  • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5) Kategorie požadovaných osobních údajů: Identifikační osobní údaje: příjmení, telefon, e-mail.

 6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a/nebo dle pravidel v konkrétních projektech.

7) Nezbytné osobní údaje jsou předávány či zpřístupňovány osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle stanovených pravidel konkrétních projektů.

8) Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  • požadovat omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku, 
  • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.