Ochrana osobních údajů strávníků v školní jídelně

1. Správce osobních údajů: Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

            Bc. Tereza Bahulová

            Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště, tel: 572 433 914, mail: poverenec@ssphzuh.cz

3. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění školního stravování, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

4. Právním základem pro zpracování je, že:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • Subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním čísla účtu pro elektronickou úhradu stravného - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5. Kategorie požadovaných osobních údajů:

                        Pro zajištění stravování: 

 • děti, žáci, studenti – nezbytné identifikační údaje v rozsahu § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zaměstnanci škol a školských zařízení – jméno, příjmení, škola, kontaktní telefon,
 • další osoby (za úplatu) – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní telefon.

                   Při bezhotovostní platbě:

 • bankovní spojení, číslo účtu.

6. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

7. Nezbytné osobní údaje jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem; osobní údaje jsou zpřístupňovány zpracovatelům zajišťujícím IS evidence strávníků a objednávání stravy.

8. Máte právo:

 •  požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 •  požadovat omezení jejich zpracování,
 •  požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

9. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.