Zdravotnické kurzy

V současnosti nabízíme kurz

Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy

Školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ zajistí pro osoby poskytující první pomoc kvalitní edukaci v této problematice, a to v souladu s povinnostmi zaměstnavatele v rámci bezpečnosti a ochrany při práci, kterou ukládá Zákoník práce – Zákon č.102/2006 Sb., §102 a §103.

Časová dotace školení:

4 hodiny, rozčleněných do teoretického a praktického bloku výuky.

Prostorová realizace a organizace školení:

Školení bude organizováno na základě objednávky zájemců v odborné učebně první pomoci na SŠPHZ Uh.Hradiště, Kollárova 617, Uh.Hradiště. Ekonom školy vystaví fakturu k úhradě na základě objednávky firmy nejpozději do konce aktuálního školního roku.

Dle  domluvy lze realizovat školení rovněž v prostorách vaší firmy. 

Požadavky: dataprojektor, pc, prostorové podmínky.

Kontakt: Mgr. Pavlína Juráková, 572 433 958

jurakova@ssphz-uh.cz

Personální zajištění školení:

Lektory výuky školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“ jsou učitelky, splňující mimo pedagogické kvalifikace rovněž kritéria odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Náplň školení „Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy“

Poskytování první pomoci není složité. Mnoho velmi jednoduchých úkonů laické první pomoci významným způsobem ovlivňuje stav postiženého do příjezdu odborné pomoci. Daleko složitější je rozhodnutí, zda má a jak má laik první pomoc poskytnout. Bohužel právě v tomto okamžiku řada lidí o svých schopnostech pochybuje a první pomoc se bojí aplikovat. Naše nabídka školení se bude snažit Vás těchto pochybností zbavit, a to především nenáročným interaktivním přístupem a praktickými zážitky. Krátký teoretický informační vstup vystřídá především tolik potřebný nácvik nejdůležitějších úkonů první pomoci:

  • 1. Základní postup orientace na místě příhody a aktivace IZS.
  • 2. PRAKTICKY: život zachraňující úkony - bezvědomí, resuscitace a uvolnění dýchacích cest, zástava krvácení, polohování a teplotní komfort postiženého.
  • 3. Péče o postiženého do příjezdu odborné pomoci: cizí těleso v dýchacích cestách, poranění páteře, břicha a pánve, otevřená zlomenina, krvácení, šok, bolest na hrudi.
  • 4. Dále se lze domluvit na prezentaci postupů poskytování první pomoci dle specifik rizik konkrétně vaší firmy.  

Vybavení pro školení

Základní minimum první pomoci pro zaměstnance a firmy:

  • simulační figuríny s PC technikou k nácviku život zachraňujících úkonů
  •  metodické projekce První pomoci 
  • odborná literatura a časopisy
  •  implementování aktuálních postupů první pomoci, založených na důkazech praxe