Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

probíhající projekty, začátek: 1.1.2021, ukončení: 31.8.2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Rozpočet partnera:

8 143 610 Kč


Realizované aktivity partnera: 

  • Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ
  • Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ
  • Volnočasové aktivity pro žáky SŠ
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů
  • Realizace vzdělávacích aktivit pro děti MŠ
  • Příměstské tábory
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Šablony