Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Přijímací řízení se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

INFORMACE O STUDIJNÍM OBORU

Studijní program: Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Školní rok: 2023/2024

Forma studia: kombinovaná

Délka studia: 3,5 roku 

Zaměření: zdravotnické

Podmínka přijetí: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

Kontaktní osoba pro podávání informací: Mgr. Dana Tománková, tel. 572 433 912, 739 201 699, e-mail: tomankova@ssphzuh.cz

Náplň vzdělávacího programu na vyšší odborné škole:

Studijní program Diplomovaná všeobecná sestra připravuje studenty k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Program splňuje požadavky právních dokumentů ČR a směrnic EU na odbornou teoretickou a praktickou přípravu všeobecných sester. 

Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče. Podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči ve spolupráci s lékařem.

Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do výkazu o studiu na vyšší odborné škole. 

Studium zahrnuje teoretickou výuku ve škole, která probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a konzultací řazených do bloků. Hlavním vyučovacím dnem bude pondělí, příp. úterý.  Další  částí studia je praktická výuka a odborná ošetřovatelská praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích.